Osemenjevanj krav v času Covid-19

Veterinarska Zbornica Slovenije je 15.03.2020 izdala priporočila za delovanje VO v času epidemije COVID-19, med drugimi tudi odlog osemenjevanja za obdobje treh tednov. Upoštevanje priporočil, ob zmanjšanem obsegu del, omogoča VO, da imajo del ljudi na rezervi, ko so ti potrebni bodisi za nadomeščanje okuženih in bolnih kolegov bodisi ob izbruhu hudih epizootij kot je afriška prašičja kuga.

Po dveh tednih ugotavljamo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna, še več, kažejo se trendi zaostrovanja. Ugotavljamo tudi, da VO v veliki meri upoštevajo priporočila VZbS in razmeram navkljub opravljajo svoje delo in poslanstvo. Število obolelih veterinarjev je, po nam dostopnih podatkih, za zdaj obvladljivo.

Veterinarska stroka, predvsem pa VZbS, se v zadnjem tednu sooča z enormnimi pritiski rejcev živali, živinorejske stroke in posredno MKGP, da se pripravijo nova priporočila in smernice, ki bi omogočali izvajanje osemenjevanja na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti za prenos okužb z virusom SARS-CoV-2 med rejci in izvajalci osemenjevanja.

Veterinarska zbornica Slovenije zato izdaja naslednje smernice in priporočila:

 • Osemenjevanje plemenic se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebnimi pogoji!
 • Odločitev o pričetku osemenjevanja je odgovornost vsakega direktorja VO, ki na osnovi dostopnih epidemioloških podatkov v svoji regiji ter na osnovi razpoložljivosti in zdravstvenega stanja svojih zaposlenih, oceni kdaj in kako je to mogoče izvajati.
 • Rejci so dolžni naročilo storitve osemenjevanja javiti pravočasno, tako kot je to opredeljeno v delovnem času posameznih veterinarskih organizacij.
 • Naročajo se samo osemenitve za živali, ki kažejo jasne znake gonitve!
 • Rejec in izvajalec se dogovorita za okviren čas prihoda na gospodarstvo.
 • Rejec naj, v kolikor izvajalec presodi, da je to potrebno, ob naročilu za osemenitev posreduje telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv za vsa dodatna pojasnila in dogovore.
 • Živali morajo biti ob prihodu na gospodarstvo ustrezno fiksirane in označene, dokumentacija pripravljena na dostopnem mestu.
 • Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum in, če že, na ustrezni varnostni razdalji.
 • Izvajalec ustrezno fiksirano žival osemeni, izpolni dokumentacijo in zapusti gospodarstvo ob ustreznih biovarnostnih ukrepih.
 • V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, izvajalec osemenjevanja ni dolžan osemeniti žival!
 • Za vse živali v posamezni čredi, ki ne kažejo jasnih znakov gonitve oz. kažejo kakršne koli motnje v reprodukciji, se po dogovoru z veterinarjem določi dan, ko se izvedejo vsi ustrezni diagnostični postopki in zdravstveni protokoli.
 • KGZS, Sindikat kmetov Slovenije in MKGP naj zagotovijo ustrezno seznanitev rejcev s smernicami in priporočili za osemenjevanje preko svojih kanalov in hkrati pozovejo rejce, da spoštujejo pravila veterinarske stroke.

Vsa ostale smernice in priporočila, ki jih je VZbS do sedaj poslala veterinarskim organizacijam, ostajajo v veljavi do nadaljnjega.

V primeru dodatnega poslabšanja epidemioloških razmer v državi, bo VZbS glede delovanja veterinarskih organizacij izdala nove smernice in priporočila.

izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike

Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije.

Close Menu