19. občni zbor GPZ

Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 19. občni zbor GPZ z.o.o., ki bo v četrtek, 9. 3. 2023 ob 9:30 uri, na sedežu zadruge, Puchova 2a, Zg. Jarše, 1235 Radomlje

Predlog dnevnega reda:

1.         Otvoritev občnega zbora

2.         Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija)

3.         Pregled zapisnika 18. občnega zbora GPZ z.o.o.

4.         Poročilo upravnega odbora za leto 2022

5.         Poročilo nadzornega odbora za leto 2022

6.         Poslovno in finančno poročilo za leto 2022

7.         Načrt dela za leto 2023

8.         Poročilo verifikacijske komisije

9.         Razprava in sprejem sklepov

10.       Predlogi, sugestije in mnenja članov

11.       Razno-aktualna problematika

V skladu z zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora. Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od srede, 1.3.2023 dalje na sedežu zadruge.

Kako do nas

Vabljeni člani GPZ

Close Menu