15. občni zbor GPZ z.o.o.

Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 15. občni zbor GPZ z.o.o., ki bo v torek, 12. 3. 2019 ob 9.30 uri na kmetiji Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec

Predlog dnevnega reda:

1. Odprtje občnega zbora

2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija, volilna komisija)

3. Pregled zapisnika 14. občnega zbora GPZ z.o.o.

4. Poročilo upravnega odbora za leto 2018

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018

6. Poslovno in finančno poročilo za leto 2018

7. Načrt dela za leto 2019

8. Volitve v organe zadruge: predsednik zadruge, upravni odbor, nadzorni odbor

9. Ukinitev dokapitalizacije zadruge

10. Poročilo verifikacijske komisije

11. Poročilo volilne komisije

12. Razprava in sprejem sklepov

13. Predlogi, sugestije in mnenja članov

14. Razno-aktualna problematika

V skladu z zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora. Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od ponedeljka, 4. 3. 2019 dalje na sedežu zadruge.

Zemljevid dostopa

Close Menu