Vabilo na 18. občni zbor GPZ

Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 18. občni zbor  GPZ z.o.o., ki bo v sredo, 30. 3. 2022 ob 9.30 uri, na sedežu zadruge, Puchova 2a, Zg. Jarše, 1235 Radomlje

Predlog dnevnega reda:

1.         Otvoritev občnega zbora

2.         Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija, volilna komisija)

3.         Pregled zapisnika 17. občnega zbora GPZ z.o.o.

4.         Sprememba Statuta zadruge GPZ z.o.o.

5.         Poročilo upravnega odbora za leto 2021

6.         Poročilo nadzornega odbora za leto 2021

7.         Poslovno in finančno poročilo za leto 2021

8.         Načrt dela za leto 2022

9.         Volitve v organe zadruge: predsednik zadruge, upravni odbor, nadzorni odbor

10.       Poročilo verifikacijske komisije

11.       Poročilo volilne komisije

12.       Razprava in sprejem sklepov

13.       Predlogi, sugestije in mnenja članov

14.       Razno-aktualna problematika

V skladu z zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora. Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od srede, 23.3.2022 dalje, na sedežu zadruge.

Vabilo je objavljeno tudi na spletni strani www.gpz.si.

Vabljeni člani GPZ!

Upravni odbor GPZ z.o.o. , predsednik Upravnega odbora Marko Dolinar l.r.

Close Menu