Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.02.2018 do 31.03.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

  • JATA EMONA
  • LEK VETERINA
  • PANVITA 
  • TECNOZOO
  • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

Home » Najmanj enoletne pogodbe o odkupu mleka

Najmanj enoletne pogodbe o odkupu mleka

Kmetje, ki oddajajo mleko, morajo obvezno skleniti pogodbe z odkupovalci, tako je določila Vlada, ki je sprejela Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka (Ur.l. RS št: 81/2014). S tem je v skaldu z zakonodajo EU in nacionalno
zakonodajo določila zavezujoča pogodbena razmerja (proizvajalec, odkupovalec mleka in mlekarna), ki morajo biti sklenjena do 31.12.2014, saj Uredba stopi v veljavo s 1.1.2015.

Pogodbe, katerih predmet je odkup surovega mleka, morajo vsebovati obvezne elemente, določene v drugem odstavku 148. člena Uredbe 1308/2013/EU.  Ti so predvsem: cena, ki se plača za oddajo, količino surovega mleka, ki se lahko odda in časovni razpored teh oddaj, podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih, načine zbiranja ali oddaje surovega mleka ter pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile.

Pogodbe med pridelovalci mleka in prvim odkupovalcem mleka, katerih predmet je odkup surovega mleka, morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. Za pogodbe med pridelovalcem in prvim odkupovalcem, ki so sklenjene ob uveljavitvi te uredbe, se do izteka njihove veljavnosti šteje, da izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega člena, če vsebujejo obvezne sestavine v skladu z drugim odstavkom 148. člena Uredbe 1308/2013/EU.

Kmetje, ki oddajajo mleko, morajo tako obvezno skleniti pogodbe z odkupovalci, saj bodo v nasprotnem primeru kaznovani z globo v skladu z Zakonom o kmetijstvu.